Nguyên Ván cờ này được đáng trong quyển ” Tượng Kỳ phổ đại toàn ” và được Nhóm tác giả Lê Thiên Vị – Quách Anh Tú – Trần Tấn Mỹ – Phạm Tấn Hòa biên tập lại trong quyển “Cờ Tàn nghệ thuật- Cờ thế giang hồ ”
Đây là một ván cờ thế có trình độ nghệ thuật ở mức TB chứ không được liệt vào dạng ” Giang hồ danh cuộc”

Cách Giải
1. X3.3 (1) ………………T5/7
2. P1-3 (2) ………………T7.5
3. P2.3 …………………..C5.1
4. Tg-5 ……………… P9-5
5. Tg- 4 ……………… P5/2
6. P3.2 ……………… Tg. 1
7. P3/1 ……………… Tg/1
8. T3/5 ……………… C4-5 (3)
9. T5.3 ……………… T5.7
10. T3/1 ……………… T7/5
11. T1.3 ……………… P5-6
12. C4-5 ………………P6.5 (4)
13. P2/3 (5) ……………… P6-9 (6)
14. P2-5 ……………… P9.2
15. P5/5……………… P9-5
HÒA

(1) Nếu 1. X3-6 ?? P9-4 2. P1.2 C5-6 3. Tg.1 C8-7 4. Tg/1 C7.1 5. Tg.1 C4-5 (0-1)
(2) Nếu 2. P1.3 ?? T7.9 3. P2.3 P9/3 4. X5/6 C8-7 (0-1)
(3) Sai lầm nếu 8…. P5.6 vì 9. Tg.1 Đỏ tháng cờ tàn
(4) Như 12…… P6.2 13. P3/2 không cho P6-9 cũng hòa
(5) Như 13. C5.1 ?? P6-9 (14 . T3/1 C8-7 Xanh thắng ) 14. C5.1 ? P9.3 15 C5.1 C8.1 (0-1)
(6) Trường hợp 13…. P6-5 14 .P2-5 P5/4 15. C5.1 T5.7 16. T3/1 T9/9 17 T1.3 ngăn chặn C8-7 cũng hòa .

(Visited 66 times, 1 visits today)