Trắng đi 1. f7 là thắng rồi mà

1. f7 Xg1 2. Vb2 a3 3. Va2 Xf1 4. Xd2 Vb6 5. Tb4 + –

1. Tg5 b3 2. Xd2 Va1 3. f7 Xg5 4. f8/H Xg1 5. Xd1 Xg2 6. Ha3 Xa2 7. Xd2

biến 1:

8… Xa3 9. Xb2 (ép zugwang) Xa2 10. Xb1 #

Biến 2:

8… b2 9. Hb2 Xb2 10. Xb2 a3 11. Xb1 Va2 12. Xb7 Va1 13. Vc2 a2 (nếu Va2 thì Xa7) 14. Vb3 Vb1 15. Xh7 + –

(Visited 110 times, 1 visits today)