có đọc giả đi thế này, mong các bạn cho ý kiến

1. P1.2 – x7/1
2. p1/4- p7/2
3. p1.1 – p7/1
4. p1-8 – p7-3
5. p8.3- p3/3
6.p8/1- p3.1
7. p8-1 – p3-8
8. p1/3- p8.2
9. p5/3- p8.1
10. p1-8 -p8-3
11. p8.4- p3/4
12. p8/6- p3.6
13. p8-2 – p3-7
14.p5/2 – p7.1
15.Tướng 6.1 – P7/1
16. Tướng 6.1- P7/1
17. Sĩ 4/5 – P7-5
18. Sĩ 5/4- P5-7
19. P2-5 ! Sát

(Visited 41 times, 1 visits today)