Gửi các bạn 1 ván cờ có tên là Nhất Lâm Chúng San. Ván cờ này có đặc điểm độc đáo là nếu chơi theo biến chính bên tiên không ăn bên thủ 1 con cờ nào vẫn thắng. Khi kết thúc bên tiên chỉ còn duy nhất con mã chiếu bí 16 con bên hậu. Đó là đi theo biến chính. Còn bên hậu đi biến khác sẽ thua nhanh hơn. Mời các bạn !!!

 

Mới giải xong thế này theo biến chính, sau 26 nước
Không ăn quân nào. 1 mã chiếu bí1.B7-6 Tg’ 4-5
2.B6.1 Tg’ 5-4
3. X8.1 X1-2
4. M9/7 Tg’ 4-5
5. M8.6 Tg’ 5.1
6. X3.6 Tg’ 5.1
7. B5.1 Tg’ 5-4
8. B5-6 Tg’ 4-5
9. p2/1 S6/5
10. X3/1 P4/5
11. P4-5 B4-5
12. X3/2 P4.2
13. B6-5 Tg’ 5-4
14. B5.1 Tg’ 4-5
15. X3.2 P4/2
16. M7/6 Tg’5-4
17. P5-6 B3-4
18. M6.4 Tg’ 4 – 5
19. X3/2 P4/1
20. X3-2 Tg’ 5-6
21. P6-4 M8/6
22. M4/2 M6/7
23. M2.3 M7/8
24. M3/4 X9-6
25. X5.2 T3/5
26 M4.6 (win) 

sửa lại: nc thứ 20. X3-5 …
Đây là cách giải của mình:
1.Tốt 7 bình 6 – tuớng 4 bình 5
2 tốt 6 tấn 1- tuớng 5 bình 4 **
3 xe 8 tấn 1- xe 1 bình 2**
4 mã 9 thoái 7 – tuớng 4 bình 5
5 mã 8 tấn 6, tuớng 5 tấn 1
6 xe chíu- tuớng lên
7 tốt chíu – tuớng ăn mã
8 tốt 5 bình 6 chíu – tuớng 4 bình 5
9 pháo 2 thoái 1 – sĩ 6 thoái 5
10 xe lùi về chíu – pháo về
11 pháo 4 bình 5 – tốt 4 bình 5
12 xe thối 2- pháo tấn 2
13 tốt bình 5- tuớng 5 bình 4
14 tốt 5 tấn 1- tuớng 4 bình 5 **
15 Xe chíu – pháo thoái 2 **
16 mã 7 thoái 6 – tuớng 5 bình 4
17 pháo 5 bình 4 – tốt 3 bình 4
18 mã 6 tấn 4 – tuớng 4 bình 5
19 xe thoái 2 – pháo 6 thoái 1
20 xe bình chíu lộ 5 – tuớng 5 bình 6
21 pháo 6 bình 4 – mã về cản
22 Mã 4 thoái 2 – mã cản 6 thối 7
23 mã 2 tấn 2 – mã ăn pháo
24 mã làm ngòi pháo – xe ăn
25 xe đâm lên chíu- voi thối 2
26 mã chíu 6 là thủ chết tuơi
Thế này hay vì kết thúc chỉ còn lại mỗi quân mã và tuớng, và bên thủ còn đủ 32 quân
Các dấu ** là các biến, tuơng đối đơn giản, các bạn tự nghĩ
theo thăng long kỳ đạo
(Visited 18 times, 1 visits today)