Các bạn yêu Cờ Tướng thân mến!

Các cụ ta thường dạy rằng “Đơn Xa hòa Tướng Sỹ Tượng toàn”, hay nói cách khác là “một Xe hòa bền Sỹ Tượng”. Tuy nhiên, trận thế hòa chỉ diễn ra khi các quân cờ đứng đúng vị trí và bên cầm quân Tướng Sỹ Tượng toàn phải biết cách đi. Chẳng hạn nếu các quân cờ đứng ở các vị trí như sau sẽ hòa.

co hoa

Trong đối đầu thực tế, không phải lúc nào cờ tàn cũng giống như thế cờ trên. Trong một số trường hợp nếu “lừa” khéo và biết cách tấn công vào sơ hở của đối phương sẽ giành chiến thắng. Sau đây mình xin giới thiệu một số trường hợp đơn Xa thắng Tướng Sỹ Tượng hoàn. Mời các bạn cùng theo dõi.

Cuộc 1:

Số quân cờ bên Đỏ (đi trước): Tg (5,1) X(8,5)
Số quân cờ bên Xanh (đi sau): Tg(4,1) S(6,1) S(5,1) B(1,3) B(3,5)

DON XA 1

Phá giải:

Cờ đỏ Cờ Xanh
Xe 8 tấn 5 1 Tg4 tấn 1
Xe 8 bình 9 2 Tg4 tấn 1
Xe 9 thoái 1 3 Bồ 1 thoái 3
Xe 9 bình 7 4 Bồ 3 thoái 1
Tg 5 tấn 1 5 Sĩ 5 thoái 4
Xe 7 thoái 4 6 Thua

Cuộc 2

don xa 2

Phá giải

Đỏ Xanh
Xe 3 thoái 2 1 Tg 4 thoái 1
Xe 3 bình 6 2 Tướng 4 bình 5
Xe 6 tấn 1 3 Tg 5 bình 6
Xe 6 bình 8 4 Tg 6 tấn 1
Xe 8 tấn 2 5 Bồ 7 thoái 5
Tg 5 bình 4 6 Bồ 9 tấn 7
Xe 8 bình 2 7 Sĩ 5 tấn 4
Xe 2 thoái 2 8 Sĩ 4 thoái 5
Xe 2 tấn 1 9 Tg 6 thoái 1
Xe 2 bình 5 10 Thua

Lời bàn: Thế này bên Xanh mất Sỹ phải thua.

Cuộc 3:

don xa 3

Phá giải

Đỏ Xanh
Xe 5 tấn 1 1 Tg 5 bình 6
Tg 5 tấn 1 2 Tg 6 tấn 1
Xe 5 bình 4 3 Sĩ 5 tấn 6
Tg 5 bình 4 4 Sĩ 4 tấn 5
Xe 4 bình 2 5 Sĩ 5 tấn 4
Xe 2 tấn 2 6 Sĩ 4 thoái 5
Xe 2 tấn 1 7 Tg 6 thoái 1

Lời bàn: Đây là thế thứ 3 trong những thế Đơn Xa phá Tướng, Sĩ, Tượng toàn. Ở nước thứ 2, nếu bên Xanh không đi – Tg 6 tấn 1 mà đi: Tg 6 bình 5 thì Đỏ đi Tg 5 bình 4 – Bên Xanh mất Bồ cũng thua.

Cuộc 4:

don xa 4

Phá giải

Đỏ Xanh
Xe 9 tấn 5 1 Tg 5 bình 6
Xe 9 bình 4 2 Tg 6 bình 5
Xe 4 bình 5 3 Tg 5 bình 6
Tg 5 tấn 1 4 Tg 6 bình 5(B)
Tg 5 bình 4 5 Bồ 1 tấn 3
Xe 5 bình 7 6 Bồ 3 tấn 5
Xe 7 tấn 2 7 Bồ 5 tấn 7
Xe 7 bình 3 8 Sĩ 5 thoái 6
Xe 3 thoái 2 9 Sĩ 4 tấn 5
Tg 4 bình 5 10 Tg 5 bình 4
Xe 3 bình 6 11 Tg 4 bình 5
Thua

BIẾN

Đỏ Xanh
Tg 5 tấn 1 4 Tg 6 tấn 1
Xe 5 bình 4 5 Sĩ 5 tấn 6
Tg 5 bình 4 6 Sĩ 4 tấn 5
Xe 4 bình 1 7 Sĩ 5 tấn 4
Xe 1 tấn 2 8 Sĩ 4 thoái 5
Xe 1 tấn 1 9 Tg 6 thoái 1
Xe 1 bình 5 10 Bồ 1 tấn 3
Xe 5 thoái 3 11 Bồ 3 tấn 5
Xe 5 bình 4 12 Tg 6 bình 5
Xe 6 tấn 2 13 Mất sỹ thua

Cuộc 5

don xa 5

Phá giải

Đỏ Xanh
Xe 7 thoái 1 1 Tg 6 tấn 1
Xe 7 bình 2 2 Tg 6 thoái 1
Xe 2 tấn 2 3 Tg 6 tấn 1
Xe 2 thoái 4 4 Tg 6 thoái 1
Xe 2 bình 4 5 Tg 6 bình 5
Xe 4 bình 5 6 Tg 5 bình 6
Tg 5 tấn 1 7 Tg 6 bình 5
Tg 5 bình 4 8 Mất Bồ thua

Cuộc 6

don xa 6

Phá giải

Đỏ Xanh
Xe 4 bình 2 1 Tg 4 thoái 1
Xe 2 thoái 2 2 Tg 4 thoái 1
Xe 2 bình 6 3 Tg 4 bình 5
Xe 6 tấn 1 4 Tg 5 bình 6
Xe 6 bình 8 5 Tg 6 tấn 1
Xe 8 tấn 2 6 Sĩ 5 tấn 4
Tg 5 bình 4 7 Bồ 7 thoái 5
Xe 8 bình 1 8 Bồ 5 tấn 7
Xe 1 thoái 1 9 Tg 6 thoái 1
Xe 1 bình 6 10 Mất Sĩ thua
(Visited 317 times, 1 visits today)