Bẫy Lasker là một bẫy khai cuộc trong Phản Gambit Albin, được đặt theo tên Emanuel Lasker, dù nó được nói đến đầu tiên bởiSerafino Dubois Hooper & Whyld 1996, tr. 219[1]. Đây là một cái bẫy không bình thường khi đã có sự phong cấp ở ngay nước thứ 7.

 

 

 

Phản Gambit Albin bắt đầu với

1. d4 d5
2. c4 e5
3. dxe5 d4

Quân chốt đen ở d4 mạnh hơn vẻ ngoài của nó.

4. e3?

Bất cẩn. Thường thì người ta đi 4.Mf3. Đó là lựa chọn tốt hơn.

4…. Tb4+
5. Td2 dxe3!

(Xem hình.) Bây giờ trắng tốt nhất là chấp nhận chốt chồng với 6.fxe3.

6. Txb4??

Mắc bẫy Lasker. Trong một trận đấu năm 1899 ở Moskva, Blumenfeld, Boyarkow, và Falk cùng cầm trắng và đánh với Lasker cầm đen đã thử 6.Ha4+?, nhưng rồi đen cũng chiến thắng. Trận đấu trên tiếp tục bằng 6…Mc6 7.Txb4 Hh4 8.Me2 Hxf2+ 9.Vd1 Tg4 10.Mbc3 0-0-0+ 11.Td6 cxd6 12.e6 fxe6 13.Vc1 Mf6 14.b4 d5 15.b5 Me5 16.cxd5 Mxd5 17.Hc2 Mb4 18.Md1+ Mxc2 19.Mxf2 Xd1. Trắng đầu hàng.

6…. exf2+

Bây giờ 7.Vxf2 sẽ mất quân hậu bởi 7…Hxd1 nên trắng buộc phải chơi 7.Ve2.

7. Ve2 fxg1=M+!!

Phong cấp nhưng không phong ngay hậu là chìa khoá của cái bẫy. Nếu 7…fxg1=H 8.Hxd8+ Vxd8 9.Xxg1 thì trắng vẫn không sao. Bây giờ 8.Xxg1 Tg4+ thì đen bắt được hậu trắng, vì vậy quân vua phải đi tiếp.

8. Ve1 Hh4+

Nếu 9.g3 thì đen sẽ chơi đòn chĩa bằng 9…He4+ và bắt quân xe ở h1.

9. Vd2 Mc6

Trắng không còn hi vọng.Sau 10.Tc3 Tg4 và rồi 11…0-0-0+, trắng thua.

(Visited 174 times, 1 visits today)