Chess: Rook – pawn endgame, Liuben Spassov – Evgeny Sveshnikov, 1980, 0-1

 

(Visited 3 times, 1 visits today)