Cờ tàn Hậu là cờ tàn phức tạp và thông thường hay đưa về thế hòa, do bị chiếu liên tục..nhưng ở thế cờ này,

1đen không muốn có 1 kết quả hòa do họ đang hơn về thế trận, vậy bạn hãy giúp đen thoát khỏi những nước chiếu liên tục của trắng và giúp họ đi đến chiến thắng.

( Đen đi trước, thắng )

(Visited 18 times, 1 visits today)